Nawożenie dolistne...

...to najlepsza metoda dostarczenia składników pokarmowych do liści czy owoców. Dzięki nawożeniu pozakorzeniowemu możemy szybko wprowadzić potrzebne składniki pokarmowe do nadziemnych części roślin, co jest szczególnie ważne, kiedy pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy jest utrudnione (np. w przypadkach niekorzystnych warunków glebowych lub pogodowych).
Nawożenie dolistne jest także istotne, kiedy należy przeciwdziałać deficytowi składników pokarmowych w tych stadiach rozwojowych roślin, w których zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest zwiększone, albo po prostu wtedy, kiedy dany składnik słabo przemieszcza się od systemu korzeniowego do części nadziemnych.
Nawożenie dolistne ma także dobroczynny wpływ na pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy rośliny. Wytłumaczyć to można wzrostem szybkości fotosyntezy po zastosowaniu dolistnych nawozów zawierających N, K lub Fe, Zn, Mn i Mg. Większa ilość produktów fotosyntezy wpływa na wzrost i rozwój korzeni, co podnosi efektywność pobierania jonów składników pokarmowych. Pamiętamy przy tym, że nawożenie dolistne nie zastępuje nawożenia doglebowego, ale je uzupełnia.

Wpływ nawożenia na zdrowotność roślin

Rośliny dobrze odżywione, czyli te, którym poprzez odpowiednie nawożenie dostarczono niezbędne składniki pokarmowe, mają większą naturalną odporność na stres i porażenia chorobami czy insektami w stosunku do roślin cierpiących na niedobory składników pokarmowych.

Nawożenie dolistne jest obecnie istotnym elementem nowoczesnej produkcji roślinnej na całym świecie.

 

Pobieranie składnika pokarmowego przez liść oraz mechanizm jego transportu

Składnik pokarmowy, zanim ulegnie asymilacji, musi najpierw zostać wchłonięty przez tkankę liścia lub owocu.

Można wyróżnić kilka podstawowych etapów jego pobierania:

  1. Penetracja kutykuli (pierwszej oraz największej bariery).
  2. Penetracja epidermy.
  3. Penetracja ścian i błon komórkowych w epidermie.
  4. Pobieranie składnika pokarmowego do komórek.
  5. Rozprowadzenie składnika w roślinie, uzależnione od jego mobilności.